De ouderraad

De Ouderraad
 
Aan de school is een ouderraad (OR) verbonden. De samenstelling van de OR staat vermeld in de bijlage van onze schoolgids. De ouderraad bestaat uit ongeveer 10 leden inclusief een afgevaardigde leerkracht uit het team van de Steenen Kamer.
Als OR-lid kunt u een positieve bijdrage leveren aan de gang van zaken op de school van uw kind. U bent nauw betrokken bij de school, u krijgt meer contact met andere ouders, het team en MT. Daarnaast doet u een schat aan ervaring op.
 
De OR heeft geen wettelijke status. In de Wet medezeggenschap op scholen is derhalve niets geregeld over de OR. Een OR functioneert naast de medezeggenschapsraad (MR), het bestuur, het team en de directie.
 
Aangezien de OR geen wettelijke status heeft, kan de school zelf bepalen wie er lid mag worden. Het liefst werven we nieuwe leden in de onderbouw, omdat deze ouders dan lang mee kunnen draaien.
Op initiatief van groepsleerkrachten kunnen leden voorgedragen worden bij de afgevaardigde van het team of bij de voorzitter. Hierop volgt een uitnodiging en een intakegesprekje over taken en verwachtingen die wij hebben van een OR-lid. Uiteraard kunnen ouders ook zelf kenbaar maken aan de groepsleerkrachten dat zij interesse hebben in deelname.
 
Wat doet een OR?
 
We onderscheiden naast de algemene taken nog 3 individuele taken binnen de OR; voorzitter, penningmeester en secretaris. Allen met een eigen invulling.
Nadruk van de taken ligt op het uitvoeren van allerlei activiteiten om zo het personeel te ontlasten.
Zo verleent de OR medewerking aan binnen- en buitenschoolse activiteiten in overleg met en onder verantwoordelijkheid het team. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Kinderboekenweek, schoolontbijt, sporttoernooien, Sinterklaas, Kerst, bingo en verkeersacties. Aan het begin van het jaar wordt er een activiteitenplan opgesteld en worden de taken verdeeld.
De OR komt 6 keer per jaar in de avonduren bijeen voor een vergadering. Tijdens deze vergaderingen worden onder andere komende activiteiten besproken en activiteiten die geweest zijn geëvalueerd. De sfeer is ontspannen te noemen. We sluiten het schooljaar af met een etentje.

Heeft u interesse of vragen? Dan kunt u contact opnemen met de Ouderraad:
ouderraad.desteenenkamer@gmail.com