Contact

De Steenen Kamer
Stenenkamer34
3332 KP Zwijndrecht 

078 612 17 09
dsk@spon.nl
www.steenenkamer.spon.nl

Directeur:
Marianne Melgert
078-6121709
Bereikbaar op ma, di, do en vrij
m.melgert@spon.nl

Intern Begeleider(s):
José Stedehouder (Leerjaar 7 en 8 )
078-6121709
Bereikbaar op ma, di en do
j.stedehouder@spon.nl

Inge Drenth (Leerjaar 1 t/m 6)
078-6121709
Bereikbaar op woe t/m vr
i.drenth@spon.nl