Waar wij voor staan

Visie van De Steenen Kamer
Lesgeven is de kern van ons werk. Het team zorgt voor een gestructureerde omgeving en is voorspelbaar in handelen en gedrag. Er is een onderscheid in pedagogisch en didactisch handelen, hoewel deze feitelijk niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Team De Steenen Kamer gaat uit van de kracht van 'samen'. Met elkaar de juiste sleutel vinden om bij de leerling eruit te halen wat erin zit. Samenwerken met leerlingen, ouders en ketenpartners is voor het team een middel om de leerlingen een ononderbroken ontwikkeling te laten doormaken. Hiermee leggen we een stevige basis zodat leerlingen met zelfvertrouwen, verantwoordelijkheid en positief zelfbeeld de school verlaten.

Samen werken aan1:

Relatie:

Leerlingen hebben behoefte aan relatie. Ze willen het gevoel hebben erbij te horen, deel uit te maken van een groep. Leerlingen en team voelen zich gezamenlijk verantwoordelijk voor een goede sfeer in de groep en in de school en als het lastig is, kan de leerling rekenen op de steun van verschillende teamleden. De teamleden stimuleren de relatie met de leerling door vanaf de zijlijn beschikbaar te zijn door te luisteren, vanuit vertrouwen te handelen, op te treden als het echt nodig is, uitnodigende omstandigheden te creëren, het goede voorbeeld te zijn, uit te dagen en te ondersteunen.

Competentie:
Leerlingen willen laten zien wat zij kunnen. Dat kan door het onderwijs af te stemmen op de mogelijkheden en (basis) behoeften van de leerling. De teamleden stimuleren de ontwikkeling van de leerlingen door hen serieus te nemen, de leerling ruimte te bieden om passende leerdoelen voor zichzelf te formuleren en voor hem haalbare resultaten te boeken. Een combinatie van hoge en reële verwachtingen en beschikbaarheid voor hulp en ondersteuning als basis voor het ontwikkelen van een gevoel van competentie.

Autonomie:
Leerlingen willen het gevoel hebben de dingen zélf te kunnen doen. Zélf kunnen beslissen, zelf keuzes maken. Dat kan in een omgeving waarin de eigenheid van het kind gerespecteerd wordt. Een kind is er voor zichzelf, niet voor zijn ouders of voor de school. Leerlingen hebben al jong behoefte zich te onderscheiden, hun eigen keuzes te maken en mede verantwoordelijk te zijn voor hun eigen leerproces. De teamleden stimuleren dit door het bieden van veiligheid, ruimte, begeleiding, beschikbaarheid van hulp en ondersteuning en het bevorderen van de zelfstandigheid.
 
We werken binnen 'De Steenen Kamer' vanuit de basisprincipes relatie, competentie en autonomie. Daarnaast houden we rekening met de (tekorten in) executieve functies van de leerling. De leerkrachten vervullen een grote rol in het versterken van de vaardigheden: impulsbeheersing, concentratie, flexibiliteit en prioriteiten stellen. Gelet op het didactisch handelen starten we vanuit een kwaliteitsvolle instructie. Hierbij geven wij interactief les, differentiëren we waar nodig, gebruiken we coöperatieve werkvormen en bevorderen we de zelfstandigheid.

1 Deze theorie is gebaseerd op de theorie van Luc Stevens, hoogleraar en orthopedagoog.

Onze Missie
Onze school is een school voor speciaal basisonderwijs voor leerlingen van 4 t/m 12 jaar (leerjaar 1 t/m 8). Het onderwijs wordt aangeboden binnen vaste jaargroepen. Binnen het lesaanbod voor rekenen,
lezen (BL en TL) en spellen/taal werken wij volgens de handelingsgerichte methodiek van '1 stap verder met de 1-zorgroute'. Hierbij wordt de lesstof aan de hand van vijf verschillende arrangementen aangeboden. De school werkt systematisch en cyclisch aan het vergroten van de opbrengsten van de leerlingen.
  
De school biedt passend onderwijs, zowel gericht op de schoolse kennis en vaardigheden als op de sociaal-emotionele ontwikkeling, met als doel dat de leerlingen na het verblijf op onze school kunnen uitstromen op het niveau dat bij hun mogelijkheden past.
 
Onze slogan is: Samen verder!
 
Hiermee willen wij aangeven dat wij samenwerken om alle leerlingen gelijke kansen te bieden. En  houden wij rekening met de unieke eigenschappen, talenten en beperkingen van ieder kind.
 
Onze Kernwaarden
  • Samen
  • Structuur
  • Expertise
  • Veiligheid & vertrouwen

Lesgeven is de kern van ons werk. Het team zorgt voor een gestructureerde omgeving en is voorspelbaar in handelen en gedrag.